Butter S

Butter S

Butter S Bäcker Wolf

Gesamtnote 3,67 / 5,00
Omagefühl 2,67 / 5,00

» Butter S Bäcker Wolf

Butter S Bäcker Treiber

Gesamtnote 4,58 / 5,00
Omagefühl 4,12 / 5,00

» Butter S Bäcker Treiber

Butter S Bäcker Frank

Gesamtnote 3,47 / 5,00
Omagefühl 2,33 / 5,00

» Butter S Bäcker Frank

Butter S Bäcker Nast

Gesamtnote 3,67 / 5,00
Omagefühl 3,33 / 5,00

» Butter S Bäcker Nast

Butter S Bäcker Blankenhorn

Gesamtnote 3,47 / 5,00
Omagefühl 3,05 / 5,00

» Butter S Bäcker Blankenhorn

Butter S Bäcker Hafendörfer

Gesamtnote 3,05 / 5,00
Omagefühl 2,25 / 5,00

» Butter S Bäcker Hafendörfer

Butter S Bäcker Siegel

Gesamtnote 4,32 / 5,00
Omagefühl 4,15/ 5,00

» Butter S Bäcker Siegel

Butter S Bäcker Bubeck

Gesamtnote 4,16 / 5,00
Omagefühl 4,00 / 5,00

» Butter S Bäcker Bubeck